تاپ 1

ضمن تشکر از مشارکت متقاضیان گرامی، به اطلاع می رساند مرحله سوم ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به پایان رسیده و مرحله بعدی پیش ثبت نام از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

تاپ 2

ضمن تشکر از مشارکت متقاضیان گرامی، به اطلاع می رساند مرحله سوم ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به پایان رسیده و مرحله بعدی پیش ثبت نام از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

تاپ 3

ضمن تشکر از مشارکت متقاضیان گرامی، به اطلاع می رساند مرحله سوم ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به پایان رسیده و مرحله بعدی پیش ثبت نام از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

ارتباط با ما

تست2

ضمن تشکر از مشارکت متقاضیان گرامی، به اطلاع می رساند مرحله سوم ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به پایان رسیده و مرحله بعدی پیش ثبت نام از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

ورود و ثبت نام